FREE UK DELIVERY AVAILABLE

G13 Gulf of Patras & Corinth

G13 Gulf of Patras & Corinth

Regular price £17.95 Sale

Imray-Tetra G13 Gulf of Patras & Corinth The Gulfs of Patras and Corinth, including the Corinth Canal. Scale 1:218,800. Larger scale plans of Mesolongi, Krissaios Kolpos, Corinth Canal, Ormos Loutrakiou, Kiato, Ormos Aiyiou, Ormos Andikiron, Patra